Sakana Japanese Restaurant
435 Main Street, Monroe, CT 06468
203-452-8220